Din søgning gav disse resultater

Resultater for " "

Persondatapolitik

Persondatapolitik

  1. Formål

  Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er vores målsætning, at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

  Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

   

  2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  NJ Gruppen har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dine ordrer, levere målrettede grafiske ydelser, behandle og producere ordrer og øvrige serviceydelser til dig. Vi indsamler derfor kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere et produkt eller en ydelse til dig.

  Når vi indsamler personoplysninger for at administrere din ordre, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Registreringer om handler opbevares hos os i 5 år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.

  Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

   

  3. Hvem videregiver NJ Gruppen personoplysninger til?

  Vi udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere og optimere produktionen af dine produkter. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

   

  4. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

  Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med bestilling af grafiske produkter og/eller serviceydelser, anvender vi på vores hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

  Vi anvender cookies for, at forbedre vore hjemmesiders funktioner og lette din adgang hertil.

  For hvert besøg på www.nj.dk– uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger NJ Gruppen en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

  På www.nj.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og funktionerne på denne. Disse statistiker er anonymiserede.

   

  5. Sikkerhed

  Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

  Vi opbevarer og transmitterer vi ikke personoplysninger krypteret, men vi kan dog gøre dette, hvis det forlanges af vore kunder. Alle persondata er beskyttet bag firewall.

   

  6. Markedsføring

  Vi videregiver aldrig dine oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre tredjepart med henblik på markedsføring, men hvis du accepterer det, fremsender vi markedsføringsmateriale til dig på vegne af vores samarbejdspartnere.

  Du har til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere og/eller fra os ved at sende en e-mail til firma@nj-gruppen.dk eller kontakte os på tlf. +45 63 12 50 10

   

  7. Opdatering af og indsigt i oplysninger

  Som kunde hos os har du altid ret til at gøre indsigelse med dataregistreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til os gennem samme mail eller telefonnummer som ses i ovenstående pt. 6. Markedsføring.

   

  8. Kontakt NJ Gruppen

  Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til os i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

  NJ Gruppen A/S

  Sivlandvænget 27A
  5260 Odense S
  Tlf. +45 63 12 50 10
  Mail: firma@nj-gruppen.dk

  CVR 27638929

  www.nj.dk

   

  9. Ændring af Persondatapolitikken

  NJ Gruppen forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Derfor vil denne persondatapolitik blive ændret i takt med ændrede krav til beskyttelses af privatlivets fred i gældende lovgivning.

   

  NJ Gruppen

  Odense den 21. december 2021

  Databehandlingsvilkår

  Databehandlingsvilkår

  Vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde

  1. Gyldighed

  1.1
  Dette dokument, benævnt ”Databehandlingsvilkår”, beskriver de vilkår KreativGrafisk forpligter sig til at opfylde som leverandør og databehandler ved behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde.

  1.2
  Disse vilkår betragtes som en indgået aftale mellem parterne, når en dataansvarlig kunde afgiver ordre på en opgave, der indebærer, at leverandøren som en del af opgaven skal udføre behandling af personoplysninger på vegne af kunden.

  1.3
  Aftalen omfatter følgende personoplysninger:

  Navn
  Adresse
  E-mail
  Telefonnummer
  Alder
  Køn

  1.4
  Aftalen kan med parternes samtykke udvides til flere oplysningstyper og/eller datasubjekter.

   

  2. Formål

  2.1
  Databehandleren må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at udføre og levere den bestilte opgave i henhold til den aftale, parterne har indgået med kundens bestilling, jf. leverandørens sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser.

   

  3. Databehandlerens forpligtelser

  3.1
  Databehandleren må kun behandle de af den dataansvarlige leverede personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

  3.2
  Databehandleren er forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de i pkt. 1.2, anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller ikke behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

  Databehandleren er således blandt andet forpligtet til at:

  • indføre log-in- og adgangskodeprocedurer
  • opsætte og vedligeholde firewall og antivirussoftware
  • sikre, at alene ansatte med arbejdsrelaterede formål har adgang til personoplysningerne
  • sikre, at de ansatte, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er
  • underlagt lovbestemt tavshedspligt, opbevare datalagermedier på forsvarlig vis, således disse ikke er offentligt tilgængelige
  • sikre, at bygninger og systemer, der anvendes i forbindelse med databehandlingen, er sikre, samt at der alene
  • anvendes hardware og software i høj kvalitet, som opdateres
  • sikre, at prøver og affaldsmateriale tilintetgøres, opbevares og returneres i henhold til kravene til databeskyttelse og efter nærmere instrukser fra den dataansvarlige
  • sikre, at de ansatte modtager uddannelse, fyldestgørende instruktioner i og retningslinjer for behandlingen af personoplysningerne

  3.3
  Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumentere, at databehandleren opfylder kravene i persondatalovgivningen, bl.a. fremvise dokumentation for databehandlerens datastrømme samt procedurer/politikker for persondatabehandling.

  3.4
  Hvis databehandleren behandler personoplysninger i et andet EU/EØS medlemsland, skal databehandleren overholde medlemslandets lovgivning om sikkerhedsforanstaltninger.

  3.5
  Databehandleren skal straks informere den dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder ved behandlingen af personoplysningerne. Ved sikkerhedsbrud skal databehandleren straks og senest 24 timer efter opdagelse af sikkerhedsbruddet underrette den dataansvarlige. Databehandleren skal efter anmodning bistå den dataansvarlige i forbindelse med sikkerhedsbruddet.

  3.6
  Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Den dataansvarlige kan for egen regning lade databehandlerens behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart.

  3.7
  Hvis databehandleren eller en anden databehandler, som har modtaget samme oplysninger, modtager en anmodning om adgang til registrerede personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller en registreret fremsætter indsigelse mod behandlingen af de registrerede personoplysninger, skal databehandleren straks sende anmodningen og/eller indsigelsen til den dataansvarlige med henblik på den dataansvarliges videre sagsbehandling, medmindre databehandleren er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Databehandleren skal efter anmodning bistå den dataansvarlige ved anmodningen og/eller indsigelsen. 

   

  4. Overførsel til andre databehandlere eller tredjeparter

  4.1
  Databehandleren er kun forpligtet til at overføre de i pkt. 1.2. angivne personoplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter, såfremt den dataansvarlige giver skriftlig instruks herom.

  4.2
  Databehandleren må ikke videregive eller overlade personoplysninger til andre tredjeparter eller databehandlere uden den dataansvarliges forudgående skriftlige instruks, medmindre dette sker til opfyldelse af gældende persondatalovgivning.

  4.3
  Databehandleren skal inden overførsel af personoplysninger til en anden databehandler sikre, at sådan underdatabehandler har indgået en databehandleraftale, hvor denne forpligter sig på de samme vilkår, som er gældende i henhold til nærværende aftale.

  4.4
  Hvis personoplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det i ovennævnte databehandleraftaler anføres, at det er den dataansvarliges lands databeskyttelseslovgivning, der gælder for udenlandske underdatabehandlere. Hvis underdatabehandleren endvidere er etableret inden for EU, skal det i databehandleraftalen anføres, at det modtagende EU-lands lovgivningsmæssige krav vedrørende databehandlere, f.eks. krav om meddelelse til nationale myndigheder, skal overholdes. Databehandleraftalen skal inden overførsel af personoplysninger fremlægges for den dataansvarlige for at sikre, at den opfylder betingelserne i denne aftale.

  4.5
  Databehandleren skal i sit eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler inden for EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere uden for EU/EØS, skal databehandleren indgå standardaftaler i overensstemmelse med EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om videregivelse af personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande.

  4.6
  Databehandleren har fuldmagt til at indgå standardaftaler med underdatabehandlere uden for EU/EØS på den dataansvarliges vegne og i dennes navn. Det forudsættes, at den dataansvarlige forinden har givet instruks herom.

   

  5. Ændring

  5.1
  I tilfælde af ændringer af den danske databeskyttelovgivning er den dataansvarlige berettiget til at korrigere de i denne aftale indeholdte instrukser med 2 ugers skriftligt varsel ved fremsendelse af nye skriftlige instrukser til databehandleren, dog således at databehandleren til enhver tid skal overholde gældende persondatalovgivning.

   

  6. Misligholdelse

  6.1
  Databehandleren skal skadesløsholde den dataansvarlige for enhver form for krav, omkostninger, tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som er en direkte følge af misligholdelse af denne aftale, herunder som følge af manglende overholdelse af gældende persondatalovgivning.

   

  7. Ikrafttrædelse og ophør

  7.1
  Denne aftale betragtes som et tillæg til den aftale der indgås mellem ordregiver og leverandør, når ordregiver foretager bestilling af en opgave, der involverer behandling af persondata. Aftalen træder dermed i kraft ved ordreafgivelse.

  7.2
  Ved ophør af den indgåede aftale mellem ordregiver og leverandør ophører denne aftale også. Leverandøren er dog som databehandler forpligtet af denne aftale, så længe denne behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

  7.3
  I tilfælde af denne aftales ophør, er den dataansvarlige berettiget til at forlange personoplysningerne tilbageleveret på et medie valgt af den dataansvarlige, eller at personoplysningerne slettes.

   

  8. Lovvalg og værneting

  8.1
  Nærværende aftale reguleres efter dansk ret.

  8.2
  Enhver tvist, som måtte opstå som følge af aftalen, herunder om aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres af domstolene ved databehandlerens værneting.

   

  NJ Gruppen

  Odense den 21. december 2021

  Portfolio testside

  Portfolio filter eksempler

  Byggerier

  Tøjsbo

  Tøjsbo

  Resultater for " "

  Odense Havn

  Delevenlig ungdomsbolig

  Fantastisk beliggenhed tæt på Havnebadet, Storms pakhus og uddannelsesinstitutioner

  UDFØRT SOM
  Hovedentreprise | Pertneringaftale

  BYGHERRE
  Tøjsbo Ejendomme

  ARKITEKT
  Jesper Thyge-Brøgger

  INGENIØR
  OBH Gruppen

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL
  51 ungdomsboliger

  AFLEVERET
  2020

  Download projektbeskrivelse

  Andre Boligprojekter

  Odins Brygge

  Odins Brygge

  Resultater for " "

  Odense Havn

  Kombineret bolig, erhverv og P-hus

  82 lejligheder, 6 erhvervslejemål og et parkeringshus med 350 pladser

  UDFØRT SOM
  Totalentreprise

  BYGHERRE
  Innovater

  ARKITEKT
  Årstiderne Arkitekter | Sweco

  INGENIØR
  Ingeniør’ne

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL
  Bolig, erhverv og p-hus | 14.000 m²

  AFLEVERET
  2021

  Download projektbeskrivelse

  Andre boligprojekter

  Andre erhverv og detail projekter

  Meneta

  Meneta

  Resultater for " "

  Odense

  Tilbygning til domicil

  Arkitektonisk æstetik og materialevalg sikrer harmoni med de eksisterende bygninger

  UDFØRT SOM
  Totalentreprise

  BYGHERRE
  Meneta Holding

  ARKITEKT
  Archidea

  INGENIØR
  Cowi

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL

  460 m² administration – 2.500 m² produktion/lager

  AFLEVERET
  2019

  Download projektbeskrivelse

  Der er lagt stor vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor ude og inde hænger sammen. Valget af træ som et gennemgående materiale sikrer miljø og den ønskede æstetik.

  Andre erhverv og detail projekter

  Jem&Fix

  Jem&Fix

  Resultater for " "

  Svendborg

  Nyt byggemarked med mere plads

  Flytning til attraktiv beliggenhed gav mere plads både ude og inde.

  UDFØRT SOM
  Projektudvikling | Totalentreprise

  BYGHERRE

  1 K. 2011 Holding ApS

  ARKITEKT
  Archidea

  INGENIØR
  Cowi

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL

  1.300 m² butik | 2.300 m² varegård

  AFLEVERET
  2018

  Download projektbeskrivelse

  Etableringen af en varegård med ”drive-in” var den første af sin art i Jem & Fix-kædens historie.”

  Andre erhverv og detail projekter

  REMA 1000 Hørsholm

  REMA 1000 Hørsholm

  Resultater for " "

  Hørsholm

  Erhverv og boliger i smuk forening

  Byggeriet er opført i 4 etager. 

  I kælder er der indrettet parkering, depot samt teknikum. 

  Stueetagen er indrettet med 6 erhvervslejemål, blandt andet en REMA 1000 dagligvarebutik.

  1. og 2. sal er indrettet til 21 boliger med adgang til stor dejlig tagterrasse.

  Byggeriet er opført med bærende bagmur og etagedæk i betonelementer. Facaden er opmuret i Pedersen Teglsten og bygningen fremstår i en meget flot arkitektur. 

  UDFØRT SOM
  Totalentreprise

  BYGHERRE
  Rema Ejendom A/S

  ARKITEKT
  Harrebek Arkitekter/Dansk Butikstjeneste

  INGENIØR
  NIRAS A/S

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL

  4.600 m² fordelt på 21 boliger samt 6 butikker 2.000 m² P-kælder

  ENERGIKLASSE
  2010

  AFLEVERET
  August 2013

  “Samarbejdet med NJ Gruppen har fungeret uproblematisk og udfordringerne omkring åbne butikker i forbindelse med færdiggørelse af projektet har de klaret med stor tilfredshed. Vi vil bestemt fortsætte det gode samarbejde vi har med NJ Gruppen på fremtidige byggerier.”

  John Krøjmand
  Bygherrerådgiver, Dansk Butikstjeneste

  Andre boligprojekter

  Andre erhverv og detail projekter

  AV Center

  AV Center

  Resultater for " "

  Odense

  Overskrift her

  Tekst her…

  UDFØRT SOM
  Totalentreprise

  BYGHERRE
  AV Center

  ARKITEKT
  AI arkitekter

  INGENIØR

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL

  800 m² administration | 2.000 m² opvarmet lager | 1.400 m² uopvarmet lager

  AFLEVERET
  2019

  Download projektbeskrivelse

  “citat her”

  Navn
  Titel, firma

  Andre erhverv og detail projekter

  Børmosevej

  Børmosevej

  Resultater for " "

  Langeskov

  Attraktive dobbelthuse på ny udstykning

  14 nyopførte boliger et boligareal på 95 m2 og hver 4 værelser 

  UDFØRT SOM
  Totalentreprise

  BYGHERRE
  HLM Ejendomme

  ARKITEKT
  2T Arkitekt & Ingeniør

  INGENIØR
  OBH Gruppen

  ANVENDELSE OG ETAGEAREAL
  Beboelse | 1.705 m²

  AFLEVERET
  2019

  Download projektbeskrivelse

  “Vi kan konstatere at I har gjort byggebranchens lidt blakkede ry til skamme. At et projekt af denne størrelse både blive dyrere end forventet og forsinket – er myter som ikke eksisterer her. Vi nåede det, på budget og før tiden. TAK!”

  Henrik Madsen, Bygherre

  Andre boligprojekter